ISO (JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO)

Jesteśmy Zakładem dla którego rzetelność i fachowość wykonywanych usług, a także ochrona środowiska naturalnego są bardzo ważne.
We wrześniu 2002 roku wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania z zakresu spełnienia wymagań Norm ISO 9001, 14001 oraz
PN-N 18001:2004.
Certyfikat zgodności z wymaganiami Norm ISO 9001 oraz 14001 został wydany przez jednostkę certyfikacyjną ISOCERT Sp. z o.o. Certyfikacja Systemów Zarządzania w zakresie utylizacji odpadów niebezpiecznych – związków chemicznych, mieszanin chemicznych, opakowań po substancjach niebezpiecznych oraz przeterminowanych leków.POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Zakładu Utylizacji Odpadów MALEXZakład Utylizacji Odpadów Malex zajmuje się utylizacją odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych - unieszkodliwianiem substancji chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi, unieszkodliwianiem leków, testów kuwetowych, unieszkodliwianiem opakowań po środkach toksycznych oraz regeneracją rozpuszczalników.Gwarantujemy wysoką jakość prowadzonych procesów technologicznych
w trosce o zdrowie naszych pracowników i dbałość o środowisko naturalne.Naszymi głównymi celami są:

 • działalność w trosce o środowisko naturalne,
 • bezwzględne stosowanie się do obowiązujących wymogów prawa, w szczególności z zakresu ochrony środowiska oraz wszelkich innych wymagań środowiskowych dotyczących naszej organizacji,
 • stworzenie i rozwijanie bazy technicznej, naukowej i informacyjnej w zakresie możliwości utylizacji odpadów,
 • ciągłe doskonalenie w zakresie klasyfikacji i transportu odpadów niebezpiecznych,
 • minimalizacja ilości odpadów poprodukcyjnych,
 • monitorowanie wpływu naszej działalności na środowisko,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji oraz świadomości ekologicznej naszych pracowników, podwykonawców, klientów i społeczności lokalnej,
 • rozpowszechnianie idei selektywnej zbiórki odpadów, a w szczególności technik wyodrębniania strumieni odpadów niebezpiecznych,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom oraz nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
 • działania zapewniające dostęp do informacji o działalności Zakładu i jego wpływie na środowisko,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności udzielanie informacji na temat szkodliwości odpadów niebezpiecznych,
 • ciągłe doskonalenie i poszukiwanie nowych rozwiązań logistycznych i technologicznych,
 • poszukiwanie nowych metod unieszkodliwiania odpadów pogalwanicznych i poprodukcyjnych. Zobowiązujemy się do zapewnienia zasobów oraz do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko poprzez prowadzenie odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych.