ODPADY PRZEMYSŁOWE

Zajmujemy się optymalizacją procesów produkcyjnych, zagospodarowaniem odpadów poprocesowych, sprawozdawczością gospodarki odpadami. Szczególną uwagę zwracamy na unikanie, minimalizację oraz rozdzielanie strumieni odpadów. Z naszych doświadczeń wynika, że bywa to źródłem znacznej oszczędności kosztów w firmie.

Im więcej informacji o odpadach jesteśmy w stanie uzyskać, tym koszt utylizacji może być niższy.

W ramach obsługi przedsiębiorstw oferujemy:

  • doradztwo w zakresie ochrony środowiska oraz transportu odpadów ADR,
  • opakowania / kontenery do czasowego gromadzenia odpadów na terenie Państwa zakładu,
  • pomoc w klasyfikacji odpadów zgodnie z polskim katalogiem odpadów,
  • szybki i terminowy odbiór i unieszkodliwienie odpadów wg uzgodnień przewidzianych w umowie.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebą przyjmujemy do unieszkodliwiania najczęściej wytwarzane w przedsiębiorstwach odpady:

  • oleje odpadowe i odpady paliw ciekłych z grupy 13 01, 13 02, 13 05, 13 07,
  • odpady opakowaniowe (papierowe, z tworzyw sztucznych, drewna, metali, szkła oraz wielomateriałowe) z grupy 15 01,
  • sorbenty, materiały filtracyjne czyste oraz zanieczyszczone, zużyta odzież robocza, ubrania ochronne 150202*, 150203,
  • filtry olejowe i powietrzne: 160107*, 150203,
  • chemikalia przemysłowe, technologiczne, odpady poreakcyjne, szlamy poreakcyjne, osady 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, biurowy, komputery, zużyte świetlówki,

i wiele innych odpadów przemysłowych i nie tylko....